Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΩΝ» με έδρα το Δήμο Άργους του νομού Αργολίδας.-

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί του συλλόγου είναι:

α) Η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη, διαιώνιση προστασία και συντήρηση των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών και παραδείσιων πτηνών τόσο στην περιφέρεια της Πελοποννήσου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

β) Η ενημέρωση των μελών και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη, φύλαξη, διατροφή, αναπαραγωγή και διαχείριση των ωδικών πτηνών, των πτηνών συντροφιάς και των εξωτικών, παραδείσιων και ιθαγενών πτηνών.

γ) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων με θέμα τα ωδικά πτηνά ή τα πτηνά συντροφιάς ή τα εξωτικά, παραδείσια και ιθαγενή πτηνά από τα μέλη του και από άλλα μέλη άλλων συλλόγων που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπούς, ή επιδίωξη άλλου σχετικού με τους πιο παραπάνω σκοπούς.

δ) Η διοργάνωση εκθέσεων και πρωταθλημάτων από τα μέλη του, και από μέλη άλλων παρεμφερών Ομίλων / Συλλόγων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

ε) Η ανάδειξη και διάδοση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ωδικών πτηνών και των πτηνών συντροφιάς αλλά και η μέγιστη δυνατή προαγωγή των διαφόρων ειδών,

στ) Η συγκέντρωση και η διάθεση των επιστημονικών γνώσεων γύρω από την εκτροφή, φροντίδα και βελτίωση όλων των ανωτέρω πτηνών προς τα μέλη του αλλά και ενδιαφερόμενους,

ζ) Η προφύλαξη των άγριων πτηνών και του φυσικού τους περιβάλλοντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.

Ειδικότερα:

3.1 Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, συλλόγους ή ιδιώτες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.

3.2 Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του, σε σχέση πάντα με τον σκοπό του συλλόγου.

3.3 Διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα συναφή με τον σκοπό του συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από:

4.1 Από δικαιώματα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση.

4.2 Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4.3 Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.4 Από τη διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων, εκδηλώσεων και εκδρομών.

4.5 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Βιβλία και στοιχεία

5.1 Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία, πριν χρησιμοποιηθούν, πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου.

α) Μητρώο Μελών: Σ’ αυτό καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εγγραφής – διαγραφής, διεύθυνση κατοικίας και αριθμό δακτυλιδιού εκτροφέα).

β) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης,

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) Ταμείου: Σ' αυτό καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές,

ε) Περιουσίας: Σ' αυτό καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου,

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων, και

ζ) Κάθε βιβλίο, που αποφασίζει το Δ.Σ. ότι πρέπει να τηρηθεί.

 

5.2 Κάθε μέλος δικαιούται, ύστερα από έγγραφη αίτηση του προς το Δ.Σ., να λαμβάνει γνώση των βιβλίων και στοιχείων του συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6ο

6.1 Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και φιλικά μέλη. Ειδικότερα:

α) Ιδρυτικά: Ιδρυτικά είναι τα μέλη που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του σωματείου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.Τα ιδρυτικά μέλη δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

β) Τακτικά: Τακτικό μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών ή πτηνών συντροφιάς, χωρίς καμία διάκριση, ύστερα από αίτησή του, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6.2 του παρόντος, και υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

γ) Δόκιμα: Δόκιμο μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας ωδικών πτηνών ή πτηνών συντροφιάς, ύστερα από αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Μετά την πάροδο έξι (6) τουλάχιστον μηνών,  τα δόκιµα  µέλη µπορούν να καταστούν τακτικά κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.2. του παρόντος άρθρου, ή να διαγραφούν.

δ) Επίτιμα: Επίτιμα  μέλη μπορούν να καταστούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο και δεν δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

ε) Φιλικά: Φιλικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φίλος ο οποίος αγαπά τα πτηνά αλλά για λόγους υγείας, επαγγελματικούς ή άλλους προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να διατηρεί πτηνά, να θέλει όμως να λάβει μάθηση από τις γνώσεις και την πείρα των άλλων μελών του συλλόγου, αλλά να μπορεί να βοηθά οικονομικά (με τη συνδρομή του ή δωρεά) οργανωτικά τον Σύλλογο. Τα φιλικά μέλη δεν δικαιούνται δακτυλίδια εκτροφέα.

 

6.2 Τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου θεωρούνται τακτικά από της έγκρισης του καταστατικού. 

Για να γίνει ένα φυσικό πρόσωπο τακτικό μέλος πρέπει ν’ αποδεχθεί το παρόν καταστατικό και να προταθεί από δύο τακτικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός μηνός από της υποβολής της αίτησης, αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών του για την αποδοχή ή μη της αίτησης.

Εφ’ όσον η αίτηση γίνει αποδεκτή αυτός που την υπέβαλε γίνεται δόκιμο μέλος. Μετά διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια πλειοψηφία, αποφασίζει αν το δόκιμο μέλος θα προαχθεί σε τακτικό ή αν θ’ αποβληθεί από το Σωματείο. Στην πρώτη περίπτωση ακολουθεί, εντός δεκαημέρου, εγγραφή του νέου μέλους στο μητρώο των μελών, από της οποίας αυτό απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα του τακτικού μέλους.

6.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι ενισχύουν το σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

α) Τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται.

β) Τα δόκιμα και επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

γ) Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

γ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Όλα τα μέλη, εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Μέλος του συλλόγου διαγράφεται:

α) Με γραπτή αίτησή του.

β) Εάν παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου, αφού προηγουμένως κληθεί σε απολογία με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του ½ των μελών συν 1. Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί από τη Γ.Σ.,

γ) Εάν έπαψε να έχει τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του καταστατικού για να είναι μέλος, και

δ) Εάν καθυστερεί τη συνδρομή του πάνω από ένα (1) χρόνο.

Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε γίνεται με αίτησή του και με πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του Σωματείου είναι :

α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Διοικητικό Συμβούλιο

11.1 Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

11.2.-Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι ετήσια.

11.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) διοικεί το σωματείο με βάση τις διατάξεις του καταστατικού και τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς νόμους,

β) διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία του σωματείου, λαμβάνοντας κάθε μέτρο για την διασφάλιση τους, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες,

γ) προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και εκτελεί τις αποφάσεις της,

δ) συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου χρόνου και καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του επομένου χρόνου και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση,

ε) συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μελών, επικαλούμενο για την αποδοτικότερη διεξαγωγή των εργασιών τους και

η) τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του συλλόγου και την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά του Δ.Σ..

Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις λαμβανόμενες σε συνεδρίαση, που δεν παραβρέθηκε, ή που παριστάμενο, διαφώνησε.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρχαιρεσίες – Διεξαγωγή εκλογών

12.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική γενική συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση.

12.2 Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

12.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λ.π. για την ψηφοφορία.

12.4 Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

12.5 Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι πέντε ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι τρεις (3) αναπληρωματικοί. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

12.6 Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή, και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλούν έκτακτη Γενική συνέλευση, με μόνο θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα –

Συνεδριάσεις Δ.Σ.  – Λήψη αποφάσεων

13.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

13.2 Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

13.3 Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διάταξης με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ή είκοσι (20) μελών του Συλλόγου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τρία μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

13.4 Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Διοικητικό συμβούλιο.

13.5 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.

13.6 Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

14.1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

α) Εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

β) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

γ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.

14.2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και φυλάει τα αρχεία, το μητρώο των μελών και την σφραγίδα του συλλόγου.

14.3. Ο Ταμίας του συλλόγου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό.

Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

14.4 Όταν ένα μέλος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει τούτο, μόνιμα ή προσωρινά σε άλλο μέλος του.

14.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να αναθέσει σε υπάλληλο του σωματείου τη διεύθυνση των υπηρεσιών του καθώς και οποιαδήποτε επιμέρους καθήκοντα των μελών του.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15.1 Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει ετήσια θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο και συγχρόνως.

15.2 Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία, τη διαχείριση των πόρων καθώς και τον Ισολογισμό του σωματείου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16ο

16.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού.

16.2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον Ισολογισμό. Να εκλεγεί και να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί το Καταστατικό, να διαλύει τον σύλλογο και να μεταβάλλει τον σκοπό του.

16.3. Η Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά μεν κάθε Ιανουάριο, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 2/5 των τακτικών μελών η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.

16.4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου, ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από 10 ημέρες από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ενημερώνοντας τα μέλη του συλλόγου τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.

16.5. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.

16.6. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.

16.7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την διάλυση ή την αλλαγή του σκοπού του σωματείου ή την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού απαιτείται παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

16.8. Μέλη του συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος στη Γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσότερων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων.

16.9. Πριν από την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.

16.10. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης και μόνο, η οποία και αποφασίζει αμέσως.

16.11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική στην περίμετρο της οποίας αναγράφονται οι λέξεις «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΩΝ - ΑΡΓΟΣ 2010» και στο κέντρο φέρει το έμβλημα του σωματείου που αποτελείται από το σχήμα της Πελοποννήσου, με ένα δέντρο ριζωμένο πάνω της, με στίξη της θέσης της πόλης του Άργους και με διάφορα ιπτάμενα πτηνά.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο

Το σωματείο διαλύεται:

α) Εάν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.

β) Εάν αποφασισθεί από την Γ.Σ. η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό και για την απόφαση χρειάζεται παρουσία των μισών (1/2) τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

γ) Εάν συντρέχει περίπτωση από τις προβλεπόμενες στον Αστικό Κώδικα.

Αιτήσεις για διάλυση του συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 3/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με Εσωτερικό Κανονισμό που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των σωματείων.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 24η Οκτωβρίου 2010 στο Άργος, όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του και να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Άργος, 24 Οκτωβρίου 2010

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

1

Μαρίνης

Αθανάσιος

Δημήτριος

Κουτσοπόδι

Άργολίδας

 

 

2

Παπακωνσταντίνου

Κυριάκος

Ιωάννης

Κουτσοπόδι

Αργολίδας

 

 

 

3

Κοζιωτόπουλος

Χρήστος

Κωνσταντίνος

Άργος

 

 

4

Δημοπάνας

Δημήτριος

Νικόλαος

Άργος

 

 

5

Δεσύλας

Βασίλειος

Θεοφάνης

Άργος

 

 

6

Μούσχουρας

Αθανάσιος

(Σάκης)

Δημήτριος

Πυργέλλα

 Άργους

 

 

7

Σταυρόπουλος

Γεώργιος

Δημήτριος

Δαλαμανάρα

 Άργους

 

 

8

Κωτσάκος

Ιωάννης

Δημήτριος

Πυργέλλα

Άργους

 

 

9

Σκροπολίθας

Παντελής

Γεώργιος

Μυκήνες

Αργολίδας

 

 

10

Μούκιος

Παναγιώτης

Δημήτριος

Άργος

 

 

11

Μπεκιάρης

Αθανάσιος

‘Αγγελος

Ήρα Άργους

 

 

12

Ανδριανάκος

Σοφιανός

Βλάσιος

Άργος

 

 

13

Αθανασίου

Αθανάσιος

Κωνσταντίνος

Πυργέλλα

Άργους

 

 

14

Μερμίγκης

Νικόλαος

Ιωάννης

Νέα Τίρυνθα

Αργολίδας

 

 

15

Γκολέμης

Πέτρος

Ανδριανού

Παναρίτης

Αργολίδας

 

 

16

Κυριαζής

Σταμάτης

 

Νέα Κίος

Αργολίδας

 

 

17

Ευσταθίου

Ιωάννης

Δημήτριος

Νέα Κίος

Αργολίδας

 

 

18

Κολιγλιάτης

Ιωάννης

Κυριάκος

Ήρα Άργους

 

 

19

Σκούρτης

Μιχάλης

Παντελής

Άργος

 

 

20

Σκλήρης

Αθανάσιος

Μιχαήλ

Άργος

 

 

21

Κυμπουρόπουλος

Χρήστος

Δημήτριος

Πουλακίδα

Αργολίδας

 

 

22

Δρούλιας

Γεώργιος

Αναστάσιος

Λάλουκας

 Άργους

 

 

23

Παναγιωτόπουλος

Γεώργιος

Χρήστος

Άργος

 

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 Καταστατικό. Δημιουργία Whale.gr